Szanowni Państwo! W niniejszym serwisie internetowym wykorzystujemy pliki cookies, szczegółowe informacje zawarte są w "Polityce Prywatności". X

Do pobrania

W związku z wejściem w życie w dniu 8 stycznia 2014 r. Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego informujemy, że zgodnie z § 18 punkt 6 udostępnienie materiałów zasobu na wniosek odbywa się niezwłocznie po przedstawieniu przez wnioskodawcę dowodu wniesienia opłaty.
 

od 1.07.2012 r. zapłata wyłącznie przelewem

Wpłaty można dokonać za pomocą bankowości elektronicznej w siedzibie WODGiK ul. Hawelańska 10 lub w najbliższej Agencji Poczty Polskiej przy ul. Serbskiej 7 - Tesco.

Zamówienia - tel: 61 626 72 05, 61 626 72 06

I. Wzory wniosków i zamówień:

  1. Wzór zamówienia pobierz
  2. Wzór upoważnienia pobierz
  3. Wzór wniosku o udzielenie zezwolenia na rozpowszechnianie, rozprowadzanie oraz reprodukowanie materiałów stanowiących wojewódzki zasób geodezyjny i kartograficzny pobierz
  4. Wzór wniosek o udostępnienie danych zgromadzonych w rejestrze publicznym pobierz

II. Zniżki na wersje cyfrowe materiałów kartograficznych:

  • W przypadku udostępniania, sporządzania lub poświadczania map i dokumentów dla celów dydaktycznych oraz dla prowadzonych z urzędu, przez organy administracji rządowej i samorządowej, postępowań administracyjnych, a także realizacji zadań wynikających z programów rządowych finansowanych ze środków budżetowych i pomocowych, wysokość opłat ustala się stosując współczynnik 0,3.
  • Wysokość opłat określa się według stawek obowiązujących w dniu złożenia zamówienia. Pobranie opłaty następuje w dniu wydania dokumentów.

Na podstawie: Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 19 lutego 2004 r.
w sprawie wysokości opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielanie informacji, a także za wykonanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego.

Wymogi formalne obowiązujące studentów/uczniów ubiegających się o zniżkę na materiały w wersji cyfrowej lub kopie map:
  1. Zamówienie pobierz
  2. Aktualne zaświadczenie [1] z uczelni/szkoły o wykorzystaniu zamówionych materiałów na cele naukowe i dydaktyczne pobierz


[1] Ważność zaświadczenia 30 dni

 

Prosimy o przesyłanie wypełnionych i podpisanych zamówień listownie Pocztą Polską na adres ul. Hawelańska 10, 61-625 Poznań lub w formacie pdf na adres sprzedaz.wodgik@umww.pl


 


[CMS] by cdweb.pl